Keron

Project Info

Author: Sasaki Kazuto
Artist: Sasaki Kazuto

Synopsis: A frog meets an alien spaceship and ventures to the stars.